Zapraszamy na spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Sobota 30 listopada godz 16.00, plebania

“Idea powołania Parafialnych Rad Duszpasterskich wiąże się bezpośrednio z postulatami Soboru Watykańskiego II, w myśl których zaleca się duszpasterzom korzystanie z roztropnej rady świeckich i rozważanie przedsięwzięć, życzeń i pragnień przez nich przedstawianych.(…)Rady nie są organami władzy, dlatego nie mogą podejmować decyzji. Mają jedynie głos doradczy, choć ich zadaniem jest aktywna pomoc w działalności duszpasterskiej księży i osób świeckich pracujących w parafii oraz realna troska o budowanie wspólnoty wszystkich jej mieszkańców. Jej członkowie mają możliwość i obowiązek rozpoznawania społecznej i duszpasterskiej sytuacji parafii i na tej podstawie planowania działalności duszpasterskiej, a następnie zabezpieczania realizacji podjętych planów. PRD powinna wspierać i koordynować działalność grup i jednostek zaangażowanych w pracę apostolską, modlitewną i charytatywną na terenie parafii, ale także ma obowiązki animowania wspólnot i stowarzyszeń do współdziałania w ramach dekanatu, diecezji, a także społeczności lokalnej (współpraca ze szkołami, instytucjami kulturalnymi, samorządowymi, firmami i zakładami pracy). Reprezentuje parafię w przestrzeni publicznej.”

Rada Duszpasterska naszej parafii jeszcze się konstytuuje. Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o przyjście na spotkanie w podanym terminie.